Cuddliwio; y weithred o guddio milwyr, offer, a mewnosodiadau trwy eu peintio neu eu gorchuddio i wneud iddynt asio gyda'u hamgylchedd.

Staen; ôl neu afliwiad gan rywbeth sydd ddim yn hawdd i'w ddileu.


Digwyddodd fy nghyfarfyddiad cyntaf gyda'r Wylfa ar ddiwrnod oer a gwyntog, gyda'r heulwen yn cael trafferth ymddangos, y darn mawreddog a chyffrous hwn o bensaernïaeth iwtilitaraidd. Roedd y strwythur, fodd bynnag, yn wahanol i'r meddyliau brwtalaidd didrugaredd rhyfel oer yr ydym yn eu cysylltu gyda gorsafoedd ynni; roedd hwn yn feddal, yn addfwyn o'i du mewn, ac yn drugarog i gyrion arfordirol Trwyn yr Wylfa. Roedd yr adeiladau unigol wedi eu peintio gydag amrywiaeth o liwiau naturiol yn adleisio'r creigiau cyfagos gyda'u cwrlid o gen.

Gweadau, lliw a llif profiadol tirweddau naturiol Prydain sydd wrth graidd y gwaith yr wyf yn ei greu; o weld atomfa niwclear yn ceisio ymdoddi, i ddiflannu i'w dirwedd ramantaidd Turner-aidd fe'm harweiniwyd at wireddu'r cysyniad o'r Staen Cuddliw (Camouflage Stain).

Roedd pensaer yr Wylfa, y Fonesig Sylvia Crowe hefyd yn gyfrifol am Bradwell, atomfa Magnox arall a ddigomisiynwyd yn 2002. Wyth milltir o gartref fy mebyd yn Essex, mae Bradwell yn codi o'r gwastatiroedd o amgylch aber y Blackwater. Tirwedd wynfydedig ydyw gyda badau'r Tafwys a'u hwyliau cochion a'r dŵr gloyw llonydd, golygfa glasurol fel yng ngwaith Constable, ond mae'r dirwedd hon wedi ei llygru. Ni fydd modd ymgartrefu'n llwyr ar y tir ble saif Bradwell hyd 2084, bydd y staen ymbelydrol anweledig yn trigo ynghanol natur; felly hefyd bydd rhaid i'r Wylfa aros yn hwy fyth.

Defnyddiwyd sawl haen o fideos a recordiais fy hun wrth greu fy narnau; ar gyfer Staen Cuddliw, nid oeddwn eisiau hoelio fy ngwaith ffilmio ar yr atomfa ond yn hytrach ar y lliwiau a'r dirwedd o amgylch yr adeilad. Os nad yw'r atomfa eisiau cael ei gweld, yna pam ddylwn i'w ffilmio? Rhoddais sylw, yn hytrach, i dirwedd naturiol yr Wylfa, y tir fydd dan fyrdwn y staen hwn a grëwyd gan ddyn. Mae Staen Cuddliw yn gipolwg haniaethol i ymdeimlad, symudiad, gweadedd, lliw a rhythm arfordir gogleddol Ynys Môn; ond gan adleisio'r staen arallfydol hwn, ymgom rhwng ynni a'r tir.

Camouflage; the disguising of military personnel, equipment, and installations by painting or covering them to make them blend in with their surroundings.

Stain; mark or discolour with something that is not easily removed.


My first visual encounter with Wylfa was on a cold windy day, with the sun struggling to register, this grand buzzing piece of utilitarian architecture. This structure though was different to the unforgiving cold-war brutalism thoughts we associate with power stations; this was soft, mellowed within, and sympathetic to Wylfa Head’s coastal surroundings. The individual buildings painted an array of natural colours echoing the nearby lichen-covered rocks.

Textures, colour, and the experiential flow of Britain’s natural landscapes are central to the work I create; to see a nuclear power station try to merge, to disappear into it’s own romantic Turner-esque landscape led to the notion Camouflage Stain materialized.

Wylfa’s architect Dame Sylvia Crowe was also behind Bradwell, another Magnox nuclear power station that was decommissioned in 2002. Eight miles south from my childhood Essex home, Bradwell rises out of the flats of the Blackwater estuary. An idyllic still landscape, of red sail Thames barges and glistening still water, a classical Constable vista but this landscape is tainted. The land Bradwell sits upon will not be fully habitable until 2084, the invisible nuclear radioactive stain will dwell within nature, and likewise Wylfa will have to wait even longer.

Multiple layers of self-recorded videos are used in the creation of my pieces; for Camouflage Stain I wanted not to focus my filming on the power station but record the colours and landscape surrounding the plant. If the plant doesn’t want to be seen then why should I film it? Turning the focus on to Wylfa’s natural landscape, the land that will be burdened with the manmade stain. Camouflage Stain is an abstract look into the feeling, movement, texture, colour and rhythm of Anglesey’s northern coastline; but echoing this ghostly stain, a dialogue between power and the land.

Yn byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yng Ngheredigion ar ôl symud yno yn haf 2015, graddiodd gyda BA (Anrh.) mewn Celf Gain o Goleg Celf a Dylunio Colchester yn 2003 ac aeth ymlaen i dderbyn Gwobr Graddedigion gyntaf y Cuckoo Farm Studio. Mae'n arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol; gan gynnwys prosiectau gyda sefydliadau megis firstsite, ICA, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth a CADE (Y Ganolfan ar gyfer y Celfyddydau a Dylunio yn yr Amgylchedd).

Currently based in Ceredigion after moving from Essex in the summer of 2015. Graduated with a BA (Hons) in Fine Art from Colchester School of Art and Design in 2003, going on to receive Cuckoo Farm Studio's inaugural Graduate Award. Exhibits nationally and internationally; including projects with institutions such as firstsite, ICA, Aberystwyth Arts Centre, Essex County Council and CADE (Centre for the Arts and Design in the Environment).