Mae practis Teresa, sydd wedi ei seilio ar fateroliaeth ac atgof, yn amlddisgyblaethol. Mae hi'n defnyddio cyfranogiad yn gyson fel modd o fyfyrio a dod â'r dehongliadau niferus sydd ymhlyg yng 'ngwirioneddau' diwylliannol ein hoes i'r wyneb. Unir ei gwaith gan ymchwil gweledol trylwyr a chanlyniad hyn yw arteffactau haniaethol a minimalaidd, y mae eu hystyron yn dibynnu ar ddyfaliad, ond sy'n galluogi'r gwyliwr i ystyried y thema o'r newydd. I Teresa maent yn gweithredu fel math o atgof sy'n gweithio trwy gerflunio, ffotograffiaeth, fideo, argraffu, a darlunio.

Yn y Gwacterau Niwclear mae Teresa'n rhoi ei sylw i faterion sy'n ymwneud â storio gwastraff niwclear yn y tymor hir. Ysbrydolwyd ei cherflun mewnosodol modylaidd gan bensaernïaeth y twneli troellog a geir mewn storfeydd gwastraff peryglus megis Onkalo yn y Ffindir – hyd yn hyn, dyma'r unig ddatrysiad parhaol o 'ddiddymu' canlyniad terfynol cynhyrchiant niwclear a phwnc y ffilm ddogfen sy'n ysgogi'r gwyliwr i gnoi cil - 'Into Eternity'.

Wedi ei greu gyda'r nod o gael ei roi at ei gilydd a'i dynnu'n ddarnau yn barhaus, yn fwriadol simsan ac yn ffurfiol ddryslyd, mae'r ffurfiau modylaidd copr hyn yn cyfeirio'n gynnil at natur ddryslyd a chymhleth y pwnc a'r defnydd annatod o gopr mewn amgáu gwastraff niwclear. Trwy weithredoedd cyfunol cynulleidfaoedd lleol amrywiol, bydd y cerfluniau yn cael eu gweddnewid wrth deithio i bob safle, gan, yn y bôn, fod yn dyst i brosiect petrus – cynlluniau am adeiladweithiau na all fyth gael eu gorffen mewn modd cydlynol.

Grounded in materiality and memory, Teresa’s practice is multidisciplinary, often invoking participation as a reflection method to bring to the forefront multiple interpretations embedded into the cultural ‘realities’ of our current times. Her work is united by meticulous visual research which then results in abstract and minimalist artifacts whose meanings are subject to speculation but which allow the viewer to refer back to the theme and act for Teresa as a form of memory, working through sculpture, photography, video, print and drawing.

In Nuclear Voids Teresa focuses on issues concerning the long term storage of nuclear waste. Her modular sculptural installation draws inspiration from the convoluted tunnel architecture of underground high-level waste repositories such as Onkalo in Finland - to date, the only permanent solution of ‘voiding’ the end result of nuclear production and subject of the thought provoking documentary film 'Into Eternity'. “This hiding place should never be disturbed “, the tagline from the film, reads to accompany Teresa's installation, reinforcing the sense of confusion and irony inherent in the piece.

Conceived with the aim of being continuously assembled and disassembled, intentionally precarious and formally confusing, these copper modular forms hint both at the puzzling and complex nature of the subject matter and at the use of copper inherent to nuclear waste encapsulation. Through the collective action of diverse local audiences, the sculptures will shape-shift as they travel to each location, becoming in essence testimonies of a tentative project - plans for constructions that could never be cohesively concluded.

Mae Teresa Paiva yn artist amlddisgyblaethol/addysgwr celf sy'n byw ac yn gweithio yn Llundain. Hyfforddodd yn wreiddiol mewn Celf Gain – Cerflunio (Portiwgal) ac mae ar fin cyflawni ei hastudiaethau ôl-radd yng Ngholeg y Celfyddydau Chelsea (MA Celf Gain). Gyda diddordeb mawr mewn practis cydweithiol a chyfranogol, mae hi wedi cyd-guradu a chychwyn sawl project dros y blynyddoedd gan gynnwys Off the Shelf (cyhoeddiadau gan artistiaid), Flutter (gofod prosiect annibynnol), Beyond Zero sgriniad ac arddangosfa (ar faterion newid hinsawdd) a Projectroom (dangosiadau celf fideo). Mae ei harddangosfeydd/prosiectau unigol diweddaraf yn cynnwys: 'It is what it is…', KC Grad, Belgrade, Serbia; 'Spoila – Mute Speak' yn AirBelgrade, Serbia ac NPAK, Yerevan, Armenia (gyda grant gan Sefydliad y Gymuned Ewropeaidd). Mae hi'n arddangos ei gwaith yn gyson, yn genedlaethol a rhyngwladol.

Teresa Paiva is a multidisciplinary artist/ art educator based in London, UK. Originally trained in Fine Art – Sculpture (Portugal) she is currently concluding her postgraduate studies at Chelsea College of Arts ( MA Fine Art). With a keen interest in collaborative and participatory practices, she has co-curated and initiated several projects along the years including Off the Shelf (artists publications , Flutter ( independent project space ) , Beyond Zero screening and exhibition (on climate change issues ) and Projectoroom ( video art screenings). Her most recent solo exhibitions/projects include ‘It is what it is...‘ , KC Grad , Belgrade , Serbia , ‘Spolia - Mute Speak‘ at AirBelgrade, Serbia and NPAK, Yerevan, Armenia (with a grant awarded by European Community Foundation). She exhibits her work regularly, both nationally and internationally.