Yn ei bractis mae Robin Tarbet yn archwilio gwaddol materol cynnydd technolegol ac mae'n llunio adweithiau ffisegol i ddata ar ffurf cofadeiliau dyfodolaidd brwtaidd, adfeilion ffosil a ffoleddau technolegol cyfoes. Gan gymryd arno mai darn enfawr o dechnoleg wedi'i atgyfnerthu gan furiau diogelwch uchel yw'r atomfa niwclear, roedd gan Robin ddiddordeb archwilio maint a phresenoldeb enfawr Wylfa A a saif ynghanol tirlun sydd rhwng cyfnod o ddigomisiynu ac adeiladu posib.

Gyda stiwdio gerflunio symudol a chaniatâd i fod ar y safle wedi'u trefnu, bu Robin yn gweithio ar y safle yn cofnodi nodweddion ffisegol y dirwedd niwclear yn ei chyflwr aflonydd. Gan ddefnyddio'r ardal gaeedig ddiogel fel pencadlys, casglodd ystod eang o fowldiau silicon cerfwedd enghreifftiol o barthau Wylfa A ar drothwy'r cyfnod digomisiynu ac o'r amgylchedd cyfagos, gaiff ei golli yn fuan o ganlyniad i'r cynnig i godi ail atomfa ar y safle. Mae'r mowldiau silicon yn cynrychioli arolwg ôl-weithredol o'r union dirwedd ac mae'n trosi arwynebau ac adeiledd o bob cwr o'r safle sydd wedyn yn cael eu castio mewn concrid yn stiwdio Robin yn Llundain.

Mae'r mewnosodiad cyfan o'r samplau niferus o olion wedi eu castio mewn concrid yn ffurfio cyfres eang o dameidiau cerfwedd gylchol sydd, gyda'i gilydd, yn archifo arolwg ffisegol o'r safle niwclear drwyddo draw. Mae ffurf gylchog y cast yn adleisio ffurfiad y rhodenni tanwydd Magnox pan maent y tu mewn i graidd adweithydd Wylfa A a hefyd yn adlewyrchu ffurfiau'r samplau drilio daearegol ar gyfer yr orsaf ynni arfaethedig newydd. Mae defnyddio concrid yn y gwaith yn adleisio rhan hanfodol y deunydd mewn amgáu'r gwastraff niwclear a'r adweithydd pan y'i digomisiynir, gan gyfeirio'n gynnil at arwedd ffosilaidd.

Robin Tarbet’s practice examines the material residue of technological progress and he creates physical responses to data in the form of brutal futuristic monuments, fossil ruins and present day technological follies. Assuming the nuclear power station as a large piece of technology fortified within a high security façade, Robin was intrigued to explore the scale and monumental presence of Wylfa A amongst a landscape in transition between decommissioning and potential construction. Robin’s approach depended on him gaining access through the exterior fence perimeter.

Equipped with a mobile sculpture studio and negotiated site authorization Robin worked out on location to record the physicality of a nuclear landscape in flux. Using the security compound as a base, he collected a vast series of silicone relief mould samples from around Wylfa A as it enters its decommissioning cycle, and throughout the surrounding environment soon to be lost by the proposal of building a second nuclear power station on the site. The silicone moulds represent a retrospective survey of the actual landscape and translate surfaces and textures from across the site, which are then cast in concrete back in Robin’s studio in London.

The overall installation of multiple impression samples cast in concrete build up a large series of circular relief fragments, that together archive a physical survey from across the nuclear site. The circular form of the casts reference the configuration of Magnox fuel rods when inserted into the Wylfa A reactor core and also mirror the forms of the geological drilling samples for the prospective new power station. The use of concrete in the work echoes the material’s vital role in entombing the nuclear waste and reactor when decommissioned, whilst hinting at a fossil-like appearance.

Astudiodd Robin Tarbet yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae'n artist a darlithydd sydd wedi ymsefydlu yn Llundain. Yn ei bractis mae Robin yn cyfuno gwaith argraffu a cherflunio gyda mewnosodiad ffilm byw. Fel artist mae'n cyfnewid ei ddiffyg dealltwriaeth dechnegol gyda'r syniad o chwarae, dychymyg a'r potensial am beth all fod, yn hytrach na'r hyn sydd. Tra bod ei waith yn cael ei gynnwys mewn nifer o arddangosfeydd yn amrywio o Oriel yr Hayward i'r rhwydwaith Tanddaearol Llundain, cafodd Robin ei ddewis yn Artist Preswyl ESXLA yn Los Angeles, ac mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys sioe unigol o ddarnau dethol yn Orielau'r Vide yn Siambrau'r Bluecoat, Lerpwl, East goes East yn Oriel Trafo, Budapest, ac arddangosfa grŵp Cities of Ash yn y G39, Caerdydd.

Robin Tarbet studied at the Royal College of Art and is an artist and lecturer based in London. Robin’s practice combines printmaking and sculpture with live film installation. As an artist he substitutes his lack of technical understanding with the notion of play, imagination and the potential for what could be, rather than what is. Whilst showing in many group exhibitions ranging from the Hayward Gallery to the London Underground network, in 2015 Robin was Artist in Residence at ESXLA in Los Angeles, and recent exhibitions include a selected works solo show in the Vide Galleries at The Bluecoat Liverpool, East goes East in Trafo Gallery in Budapest and group exhibition Cities of Ash at G39 Cardiff.