Yr Wylfa – atomfa Magnox olaf weithredol y byd, sy'n cynhyrchu ynni o'r elfennau tanwydd Magnox olaf i gael eu cynhyrchu.

Daw cyfres o elfennau dyblygiedig wedi eu goleuo o'r tu mewn yn symbolau grymus o gynhyrchu ynni niwclear. Wedi eu castio mewn resin du sydd fel gwydr, maent yn adleisio'r broses o wydro a ddefnyddir i amgáu gwastraff ymbelydrol mewn gwydr. Mae ffynonellau golau senon glas a chrypton porffor yn y craidd yn adleisio ymholltiad nwyon megis senon-135 a chrypton-85 fel ffynonellau posib o ymbelydredd gwenwynig. Mae'r gwaith yn cyfeirio at ddigwyddiadau ffisegol yn yr adweithydd a'r broses ddiwydiannol a ddefnyddir i amgáu gwastraff ymbelydrol. Gall eu siâp sy'n ymdebygu taflegrau gyda'u hesgyll ymwthiol hefyd beri i rywun holi os ydi'r ffurfiau newydd hyn yn arfau rhyfel – gan godi'r cysylltiad anhepgor rhwng ynni niwclear ac arfau niwclear.

Wylfa - the last operating Magnox power station in the world, producing energy from the last Magnox fuel elements ever to be manufactured.

A series of replica fuel elements illuminated from within become powerful symbols of nuclear energy production. Cast in a black glass-like resin, they reference the vitrification process used to encapsulate radioactive waste within glass. Blue xenon and purple krypton light sources at the core reference fission gases such as xenon-135 and krypton-85 as potential causes of toxic radiation. The work alludes to physical occurrences in the reactor and the industrial process used to contain radioactive waste. Their missile like shape with protruding fins may also raise questions as to whether these ambiguous new forms are weapons of war - highlighting the unavoidable connection between nuclear power and nuclear weapons.

Mae Jessica Lloyd-Jones yn artist gweledol a chanddi radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Celf Gain a chyflawnodd MFA mewn Cerflunio o Goleg Celf Caeredin yn 2007. Mae hi'n byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru. Gan gyfuno celf, gwyddoniaeth a thechnoleg mae Jessica, trwy ei gwaith, yn archwilio'r cysyniadau ynni a ffenomena naturiol trwy ddefnyddio deunyddiau mewn modd arbrofol a chreu cerfluniau a mewnosodiadau â golau'n sylfaen iddynt i ddatguddio gogwyddau newydd ar y byd ble 'rydym yn byw.

Mae cyfnodau preswyl yn y gorffennol yn cynnwys Cymrodoriaeth Artist Gwadd yn UrbanGlass, Efrog Newydd, 2008; Canolfan Gerflunio Leitrim, Iwerddon, 2015 ble datblygodd waith mewn ymatebiad i bwll glo Arigna. Mae ei gwobrau'n cynnwys Bwrsariaeth y Royal British Society of Sculptors, Llundain, 2009, a Gwobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru 2012. Mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys sioe unigol yn Summerhall, Caeredin, ac arddangosfeydd rhyngwladol yn Amgueddfa Gelf a Gwyddoniaeth Bologna, yr Eidal, a'r Musée de la Main yn Lausanne, y Swisdir.

Ochr yn ochr ag arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol, mae Jessica wedi datblygu ei gwaith yn sylweddol ym meysydd celf gyhoeddus a chelf ddigidol, gan gynnwys tafluniadau enfawr o fapiau ar gyfer Blinc Digital Arts Festival 2011 a 2012 a Gŵyl Adelaide, Awstralia, 2015. Mae hi newydd gyflawni comisiwn goleuo pensaernïol sy'n adweithio gyda'r gwynt ar gyfer Plas Heli, Academi Hwylio Genedlaethol Cymru, Pwllheli.

Jessica Lloyd-Jones is a visual artist based in North Wales, with a First Class Hons degree in Fine Art and MFA in Sculpture from Edinburgh College of Art in 2007. Merging art, science and technology, Jessica’s work explores concepts of energy and natural phenomena, through the experimental use of materials and creation of light based sculpture and installations, to reveal new perspectives on the world in which we live.

Past residencies include a Visiting Artist Fellowship at UrbanGlass, New York 2008 and Leitrim Sculpture Centre, Ireland 2015 where she developed work in response to the Arigna coal mine. Awards include a Royal British Society of Sculptors Bursary, London 2009 and Arts Council of Wales Creative Wales Award 2012. Recent exhibitions include a solo show at Summerhall, Edinburgh and international exhibitions at the Museum of Art and Science in Bologna, Italy and the Musee de la Main in Lausanne, Switzerland.

Alongside exhibiting nationally and internationally, Jessica has developed her work extensively in public art and digital art fields, including large scale mapping projections for Blinc Digital Arts Festival 2011 and 2012 and Adelaide Festival, Australia 2015. She has recently completed a wind-responsive architectural lighting commission for Plas Heli, Welsh National Sailing Academy, Pwllheli.