Mae Bridget yn byw yng nghanol tirwedd ôl-ddiwydiannol mewn pentref anghysbell yng ngogledd y Penwynion. Yma, mae ystyriaeth o dreigl amser, mor eglur yn ffurfiant y tir trwy ddegawdau o ymdrechion dynol, yn treiddio trwy waith Bridget. Mae hi wedi rhoi'r ymwybyddiaeth hon ar waith gyda chau atomfa'r Wylfa mewn perthynas â threftadaeth ddiwydiannol Ynys Môn.

Ymddengys nad yw'r diwydiant ynni niwclear, a ymgododd yn ystod y 1960au, gyda'i ragwelediad aruchel ac optimistaidd am y dyfodol wedi diwallu'r holl ddyheadau delfrydyddol hyn. Mae pryderon am y dyfodol sy'n codi o'r ansicrwydd am ddiogelwch atomfeydd a'r modd o gael gwared ar wastraff niwclear wedi dylanwadu ar hyder cyhoeddus ac wedi peri'r ystyriaeth o ddyfodol tu hwnt i'r dynol.

Yn wyneb graddfa a chymhlethdod enfawr gwleidyddiaeth grym yr 21ain ganrif, mae Bridget wedi ymateb ar raddfa ddomestig. Fel teyrnged i waith llaw llafurus y 'merched copr' oedd yn gweithio yn y gwaith copr ym Mynydd Parys ar Ynys Môn, mae hi wedi dewis gwneud cyfres o wehyddiadau gydag edafedd copr main wedi ei ailgylchu o wifrau trydan. Daw copr yn ddeunydd symbolaidd yn y gwaith: o'i ran yn arbrofion cynnar Michael Faraday, ei bresenoldeb mewn ceblau sy'n trosglwyddo ynni i'n cartrefi, i'w ddefnydd posib yn amgáu gwastraff niwclear. Mae'r weithred o wehyddu gyda'r deunydd hwn, wrth adleisio traddodiad gwneud â llaw y gorffennol, hefyd yn cyfeirio'n gynnil at amser, ymhell i'r dyfodol, ble na fydd deunyddiau naturiol efallai'n bodoli, mae ffynonellau egni wedi darfod ac mae dyfeisgarwch pobl yn troi at rwydwaith dosbarthu ynni sydd bellach yn segur.

Bridget lives in the midst of a post-industrial landscape in a remote North Pennine village. Here the consideration of timescales, so evident in the shaping of the land through decades of human endeavour, has permeated Bridget’s practice. She has applied this sensibility to the closure of Wylfa nuclear power station in relation to the industrial heritage of Anglesey.

Born out of the1960s, with its noble and optimistic visions for the future, the nuclear power industry appears not to have met all these idealistic ambitions. Fears for the future arising from the uncertainty about power plant safety and nuclear waste disposal has influenced public confidence and given rise to the consideration of a future beyond the human.

In face of the vast scale and complexity of 21st century power politics, Bridget has responded on a domestic scale. As a homage to the laborious hand-work of the ‘copper ladies’, who worked out of the copper mine at Parys Mountain on Anglesey, she has chosen to make a series of weavings with fine copper threads, recycled from electrical cables. Copper becomes a symbolic material in the work: from its role in Michael Faraday’s early experiments, its use in cables transporting power into our homes, to its potential use as a containment material for nuclear waste. Whilst evoking a past tradition of hand-making, the act of weaving with this material also hints at a time, far into the future, when natural fibres may no longer be available, energy sources are depleted and human resourcefulness turns to recycling a now-redundant power distribution network.

Cafodd Bridget Kennedy ei MA mewn Celf Gain yn 2007 o Goleg Celf Glasgow ac mae hi ar hyn o bryd yn Ddarlithydd Cysylltiol mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Newcastle-upon-Tyne. Trwy fewnosodiad, cerflunio, ffotograffiaeth a fideo mae hi'n ymchwilio i effaith a thystiolaeth o newid gymdeithasol ar y tirweddau y mae hi'n eu darganfod. Gan ail-gyflwyno'r mathau gwahanol o wybodaeth am y lleoedd hyn mae hi'n ceisio pontio'r gagendor rhwng mathau confensiynol o wybodaeth a phrofiad mwy synhwyrus, materol.

Mae Bridget wedi arddangos ei gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau ledled y DU, yn ogystal â Berlin, Rotterdam, Amsterdam ac Akureyri. Dechreuodd ei chysylltiad â Chymru yn 2011 pan weithiodd gyda Mair Hughes ar brosiect o'r enw 'Utopian Realism'. Canlyniad hyn oedd preswyliad yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth a sioeau yn Oriel Davies, y Drenewydd a MOMA Cymru, Machynlleth.

Bridget Kennedy gained an MA Fine Art in 2007 at Glasgow School of Art and is currently Associate Lecturer in Fine Art at the University of Newcastle-Upon-Tyne.  Through installation, sculpture, photography and video she investigates the impact and evidence of societal change on the landscapes she encounters. Re-presenting different types of information about these places, she seeks to bridge the gap between conventional forms of knowledge and a more sensory, material experience.

Bridget has shown in a variety of venues throughout the UK, as well as taking her work to Berlin, Rotterdam, Amsterdam and Akureyri. Her connection to Wales began in 2011 when she worked with Mair Hughes on a project entitled 'Utopian Realism'. This resulted in a residency at the Centre for Alternative Technology in Machynlleth and shows at Oriel Davies, Newtown and MOMA Wales, Machynlleth.