Magwyd Annie yn nalgylch yr atomfa yn y 1960au a bu'n arsylwi a phrofi'r effaith a gafodd ar y gymuned leol – yn economaidd ac yn ddiwylliannol. I'r cenedlaethau hynny oedd yn byw yn y rhan ogleddol hon o Ynys Môn, roedd bywyd fel petai'n newid yn gyflym iawn.

Ar ddychwelyd i fro ei mebyd, mae hi wedi defnyddio cyfweliadau gyda nifer o bobl leol, yn ogystal â'r dirwedd ei hun i greu tri darn fideo hunangynhaliol ond cysylltiedig. Caiff dull dogfennol ei osgoi gyda'r darnau'n cymryd arnynt naws mwy barddonol wrth archwilio atgofion a myfyrdodau am ddyfodiad ac ardrawiad yr Wylfa, yn ogystal â'r hyn sydd i ddod gyda digomisiynu Wylfa A ac effaith posib yr atomfa newydd arfaethedig, Wylfa Newydd. Golygwyd y ffilmiau gydag Andrea Williams sydd â chefndir mewn astudiaethau ffilm a diwylliant ac fe ddefnyddir technegau ffilm sy'n cael eu gyrru gan sain i archwilio'r syniad o le a'r cyfarfyddiadau rhwng pobl a gofodau.

Annie grew up in the vicinity of the new nuclear power station in the 1960’s and observed and experienced the impact it had on the local community both economically and culturally. For those generations living in this northern corner of Anglesey, life seemed to change rapidly.

Returning to the area of her family home, she has drawn on interviews with a number of local people, as well as the landscape itself to produce three self-contained, yet related video pieces. Avoiding a documentary genre, the works take a more poetic approach to exploring memories and reflections about the arrival and impact of Wylfa, as well as what the future may hold with the decommissioning of Wylfa A and the potential impact of a newly proposed power station, Wylfa Newydd. These films have been edited with Andrea Williams who has a background in film and cultural studies and uses sound-led film techniques to explore a sense of place and the  encounters between people and spaces.

Mae Annie Grove-White yn artist ffotograffig sy'n siarad Cymraeg ac sy'n byw a gweithio yng Nghaerdydd. Mae ganddi radd mewn dylunio graffig o Brifysgol Reading a bu'n gweithio am rai blynyddoedd mewn cydweithfa argraffu yn Llundain ac fel dylunydd ar ei liwt ei hun yng Nghaerdydd. Mae wedi gweithio ym myd addysg dylunio graffig, gan ddysgu ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC gynt) ac mae hi bellach yn dysgu ym Mhrifysgol y Celfyddydau yn Bournemouth. Yn 2010 fe'i hanrhydeddwyd gyda Chymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol Prifysgol Cymru.

Yn ddiweddar cyfunodd ei gwaith ffotograffiaeth gyda fideo gan gyflawni MA mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru (Casnewydd) gydag Anrhydedd (2014). Mae ei phractis yn ymwneud â meysydd megis ystyr gwrthrychau a gofodau, y cysyniad o amwysedd, newid a hunaniaeth. Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos yng Ngŵyl 'Look Photography', Lerpwl (2013) fel rhan o fenter Redeye ar gyfer egin ffotograffwyr. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio gyda dau artist sydd wedi dod at ei gilydd yn sgil y testun, Artist as Runner (Artist fel Rhedwr). Mae hi yn hwylusydd Photovoice a bu'n gweithio'n ddiweddar gyda chriw o ymgeiswyr lloches o Eritrea i gynhyrchu arddangosfa o ddelweddau ynghylch eu bywydau a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Annie Grove-White is a Welsh speaking photographic artist based in Cardiff. She holds a degree in graphic design from Reading University, and worked for several years in a printmaking collective in London and as a free-lance designer in Cardiff. She has worked in graphic design education, teaching at Cardiff Metropolitan University (formerly UWIC) and currently teaches at the Arts University of Bournemouth. In 2010 she was awarded a National Teaching Fellowship of the University of Wales.

She recently has combined her photography with video and completed an MA in Photography at University of South Wales (Newport) with Distinction (2014). Her practice revolves around such areas of interest as the meaning of objects and spaces, the notion of ambiguity, change and identity. She has exhibited work at Liverpool’s 'Look Photography' Festival (2013) as part of a Redeye initiative for emerging photographers. She is currently working with two artists brought together by the theme, Artist as Runner. She is a Photovoice facilitator and recently worked with a group of Eritrean asylum seekers to produce an exhibition of images around their lives and what’s important to them.