Ynglŷn â | About

'Magnox Fuel Elements' Image courtesy of Anglesey ArchivesWylfa Reflected; photo, 2015,  ©Helen Grove-WhitePower in the Land; promotion image

Mae 'Ynni yn y Tir' yn fenter newydd yng ngogledd Cymru sy'n dod â chriw o ddeg artist deinamig, amrywiol ac aml-dalentog at ei gilydd i ymdrin â materion ynni niwclear a'r tir. Mae'r gwaith hwn yn dwyn ffrwyth ar yr un pryd â chaiff atomfa niwclear olaf Cymru, yr Wylfa yn Ynys Môn, ei chau yn niwedd 2015. Mae 'Ynni yn y Tir' yn mynd i'r afael â'r lleol a'r byd ehangach, a'i nod yw cyflwyno gwaith fideo, sain, perfformio, mewnosod a ffurfiau graffig a ffotograffig.

Bydd y gweithiau'n rhan o arddangosfa deithiol gaiff ei gweld mewn sawl lle ledled Cymru cyn mynd i Loegr ac Ewrop. Hefyd, ceir cyhoeddiad yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus.

Detholwyd y 10 artist am eu profiad o arddangos, eu creadigrwydd a'u hawydd i archwilio y tu hwnt i'r amlwg, i arbrofi ac i gynnal trafodaeth greadigol ymysg ei gilydd. Maent wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ar y safle gan ymateb i bresenoldeb ffisegol, materol ac egnïol yr atomfa, yn ogystal â'i gosod yn y dirwedd yng nghyd-destun y gymuned gymdeithasol ac amser hanesyddol.

Ysgogwyd y gwaith wrth i bob artist ymrafael â phosau ynni niwclear trwy ymchwil, cofnodi a gweithio gyda'i gilydd. Mae'r ardrawiad gafodd dyfodiad yr Wylfa yn yr 1960au ar iaith a diwylliant y llecyn hwn o Gymru yn cael ei gynnwys yng nghwmpas y sioe yn ogystal â gwaddol sefydliad ynni pwysig ar dirlun y dyfodol.

‘Power in the Land’ is a new initiative in north Wales that brings together a dynamic, diverse and multi-talented group of 10 artists to engage with issues of nuclear energy and the land. This work comes to fruition just as the last nuclear power station in Wales, Wylfa in Anglesey, shuts down at the end of 2015. ‘Power in the Land’ addresses both the local and the wider world, and aims to present works in video, sound, performance, installation and in graphic and photographic forms.

The works form a touring exhibition that will be seen in several venues across Wales before travelling to England and Europe. There will also be a publication as well as a series of public engagement events.

The 10 artists have been chosen for their exhibiting experience, their creativity and their willingness to explore beyond the obvious, to experiment and to engage in creative dialogue with each other. They have been working together on the site and responding to the physical, material and energetic presence of the power station, as well as locating it within the landscape, within the social community and within historical time.

Researching, recording and working together, their interactions with each other have stimulated the work as each artist attempts to come to grips with the conundrums of nuclear power. The impact made by the arrival of Wylfa in the 1960’s on the language and culture of this corner of Wales falls within the scope of this show together with the legacy of a major power institution on the landscape of the future.

Power in the Land was founded by Helen Grove-White
Website created by Tim Skinner
Welsh translation by Rhian Green


Supported by

logosACW